expand_less

ข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี เป็นเจ้าของและบริหารงานเว็บไซต์ tigerbrandth.com เพื่อเป็น Platformเพิ่มช่องทางในการซื้อขายสินค้าและบริการจาก SCG Digital Dealer และสร้างความสะดวกรวดเร็วให้ท่าน โดยการสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการ รวมถึงการเข้าใช้ www.store.scg.com ของท่านจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ท่านควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงข้อตกลงอื่นใดที่จะประกาศให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ให้ละเอียดก่อนเข้าใช้บริการเว็บไซต์ การที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ถือว่าท่านตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งปวง ดังนี้

1.   ท่านควรพิมพ์ คัดลอก หรือบันทึกข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายสินค้าและบริการไว้ในคอมพิวเตอร์ หรือหน่วยความจำใดๆ ของท่าน เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงในอนาคต ทั้งนี้กรณีท่านแจ้งอีเมลไว้ทางเว็บไซต์เราจะส่งข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวให้ท่านตามอีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้ด้วย

2.   ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับเว็บไซต์ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ท่านสามารถแก้ไขและอัปเดตข้อมูลของท่านได้ตลอดเวลา ผ่านทางเว็บไซต์หรือโทร 0-2586- 2222 (SCG Contact Center)

3.   ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการส่งอีเมลอีเมลลูกโซ่หรืออีเมลอีเมลขยะไม่ใช้ไปในทางที่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ใช้เว็บไซต์นี้เสนอข้อความซึ่งเป็นการใส่ร้ายผู้อื่นไม่ว่าในทางใดและไม่ใช้นามแฝงของผู้อื่นโดยเจตนาอันอาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในความเป็นเจ้าของข้อความนั้น

4.   หากท่านสมัครสมาชิกเว็บไซต์ท่านต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ โดยต้องใช้เป็นการส่วนตัวเฉพาะท่านนั้นเท่านั้น กรณีที่มีการใช้บริการ การสื่อสาร การเข้าถึง หรือการใช้ข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์ที่สามารถอ้างถึงชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านได้ถือว่าเป็นการเข้าถึง ใช้บริการ สื่อสาร หรือการส่งข้อมูลโดยท่านไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจากท่านหรือไม่ก็ตาม ท่านยินยอมให้เรามีสิทธิที่จะดำเนินการ อ้างอิงหรือขอให้ท่านรับผิดชอบในการกระทำนั้นเสมือนว่าท่านได้เข้าถึง ใช้บริการสื่อสาร หรือส่งข้อมูลนั้นเอง

5.   ท่านต้องไม่นำเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น email address ทะเบียนบ้านหรือหมายเลขโทรศัพท์โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ

6.   ท่านต้องไม่ทำการแทรกแซงการใช้บริการและกิจกรรมในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้อื่น, ใช้ข้อความที่สุภาพ

7.   ท่านต้องไม่นำข้อมูลที่เป็นเท็จ ปลอม ลามกอนาจาร ผิดกฎหมายหรือที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเข้าสู่เว็บไซต์รวมถึงต้องไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวด้วยโดยเรามีสิทธิลบข้อมูลที่ฝ่าฝืนดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

8.   ท่านตกลงที่จะปกป้องและช่วยเหลือเรารวมถึงผู้เกี่ยวข้องในการให้บริการเว็บไซต์จากการเรียกร้องบังคับต่างๆจากบุคคลที่สาม รวมทั้งท่านยินยอมชดใช้ค่าเสียหายต่างๆรวมถึงค่าทนายความอันเกิดจากการการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อขายสินค้าและบริการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการละเมิดข้อกฎหมายของท่านหรือการใช้ชื่อผู้ใช้งานของท่าน 

1.   ท่านเข้าใจและยอมรับว่าเราไม่มีการรับรองทางกฎหมายในเนื้อหาการติดต่อสื่อสารของท่านและเนื้อหาข้อมูลที่ท่านได้ทำการนำเสนอ หรือบันทึกความคิดเห็นลงในเว็บไซต์เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือการละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามนอกจากนี้เราจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ รวมทั้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอนข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

2.   เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการให้บริการเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามท่านเข้าใจและยอมรับว่าเราไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยท่านยอมรับความเสี่ยงต่างๆ อันเกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์ซึ่งรวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากรณีดังต่อไปนี้

 1. 1.  เอกสาร รูปภาพหรือข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์ เกิดความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
 2. 2.  เหตุอื่นๆ ที่เกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์นี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมรวมถึง ไวรัสคอมพิวเตอร์, มัลแวร์, โปรแกรม, ชุดคำสั่ง,รหัสหรือข้อมูลที่ทำขึ้นด้วยเจตนาร้าย ทำให้เกิดการทำลายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่าน
 3. 3.  การให้บริการ ระบบ ข้อมูลสินค้าและบริการ เอกสาร รูปภาพหรือข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์ เกิดการขัดข้อง ติดขัด ล้มเหลวหรือเกิดการตกหล่นของการส่งข้อมูล

3.    ท่านเข้าใจและยอมรับว่า คำแนะนำบนเว็บไซต์เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้นหากท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติมในรายละเอียดของข้อมูลโปรดติดต่อทางเว็บไซต์ หรือโทร 0-2586- 2222 (SCG Contact Center)

4.   ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงเอกสารใดๆที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้อ้างถึงเป็นข้อตกลงเพียงฉบับเดียวที่มีผลผูกพันระหว่างเราและท่าน การตกลงใดๆนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าจะกระทำโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรไม่มีผลผูกพัน หรือมีผลลบล้าง แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้       

1.   เราไม่อนุญาตให้ท่านนำสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายทางการค้าของบุคคลใด ๆ หรือข้อความที่สื่อไปในทางโฆษณานำมาแสดงไว้ในช่องแสดงความคิดเห็น หากท่านทำการโฆษณาขายสินค้าหรือบริการอันเป็นการรบกวนสร้างความรำคาญแก่ผู้อื่น เราขอใช้สิทธิระงับการใช้บริการของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

2.  ท่านรับรู้และยอมรับว่าเนื้อหา รวมถึงข้อความ, ซอฟต์แวร์, เพลง, เสียง, รูปถ่ายวีดีโอกราฟิค, โลโก้ที่เราได้ใช้ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายการให้บริการ และสิทธิบัตร ดังนั้น ท่านต้องไม่คัดลอก, ทำซ้ำ, แจกจ่าย,แสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวหรือสร้างงานใดๆ จากเนื้อหาเหล่านี้

1.   เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกการให้บริการรวมถึงข้อกำหหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในเว็บไซต์โดยจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านประกาศผ่านทางเว็บไซต์รวมทั้งทางอีเมลที่ท่านได้ให้ไว้

2.   เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลต่าง ๆ ที่ท่านได้รับจากการใช้บริการเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

3.   การที่ท่านได้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ภายหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการให้บริการ, และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแล้วให้ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงใดๆ ทุกประการ

4.   ท่านอาจถูกการระงับการให้บริการหากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ เว็บไซต์และเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการระงับการใช้งานดังกล่าวทั้งต่อตัวท่านเองหรือต่อบุคคลที่สามที่มีส่วนได้รับผลกระทบ

5.   การใช้บริการเว็บไซต์จากทั้งในและนอกประเทศไทยท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยหากท่านพบการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์หรือโทร 0-2586- 2222 (SCG Contact Center)

นโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

กรุณาศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยก่อนการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อความเข้าใจและเพื่อประโยชน์ของท่าน

1.   ท่านเข้าใจและยินยอมให้เราเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เช่น ที่อยู่ Email address และข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านได้ระบุไว้ในข้อมูลสมาชิกโดยเราจะเก็บรักษาเป็นความลับ สำหรับแต่ละท่าน เท่านั้น เราจะไม่แก้ไขและเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลที่สามเว้นแต่การกระทำดังกล่าวเป็นกรณีจำเป็น ซึ่งรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ด้วย

 • 1.1   เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
 • 1.2   เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของเรา
 • 1.3   เพื่อความปลอดภัยของท่าน เว็บไซต์ หรือต่อสาธารณะ
 • 1.4  เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของระบบหรือบริการที่เว็บไซต์ได้ให้ไว้

2.   เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้เราไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้และไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

3.   กรณีที่ท่านได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่เราจะถือว่าท่านได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลดังกล่าวโดยชอบแล้วและเรามีสิทธิที่จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทุกประการ    

1.   ท่านเข้าใจและยินยอมให้เก็บข้อมูลที่ท่านเปิดเผยทางเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ที่อยู่ E-mail Address และรายละเอียดการชำระเงิน เพื่อนำไปวิเคราะห์และ/หรือใช้เพื่อการซื้อสินค้าหรือบริการของท่านรวมถึงการปรับปรุงการให้บริการ การส่งข้อมูลข่าวสารและรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

2.   ท่านยินยอมให้เรา ส่งต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลของท่านกับบริษัทในเครือเอสซีจีเพื่อนำไปวิเคราะห์และใช้ตามที่กล่าวไว้ในข้อข้างต้นได้โดยเรารับประกันว่าบริษัทเหล่านี้จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของท่านและจะดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนี้

1.   ท่านรับรู้และยอมรับว่าข้อมูลของท่านจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้เท่านั้นข้อมูลของท่านอาจถูกเปิดเผยต่อบริษัทหรือบุคคลอื่นที่ให้บริการแก่ท่าน เช่น การให้บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือช่องทางการชำระเงินอื่นการขนส่ง เฉพาะในส่วนที่จำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น

2.  การรับส่งข้อมูลและการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตทางอินเตอร์เน็ตได้เชื่อมต่อกับธนาคารหรือผู้ให้บริการผ่านระบบที่มีการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ข้อมูลบัตรเครดิตของท่านจะถูกจัดเก็บไว้ที่ธนาคารหรือผู้ให้บริการชำระเงินเท่านั้น ไม่มีการเก็บข้อมูลไว้ที่ฐานข้อมูลของเว็บไซต์แต่อย่างใด

3.  ท่านรับรู้และยอมรับว่าเราอาจจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตา

ข้อมูลของท่านจะได้รับการเก็บรักษาอย่างเป็นความลับตามมาตรการคุ้มครองรักษาความปลอดภัยแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่ให้มีการเปิดเผย ใช้งานเปลี่ยนแปลงหรือทำลายโดยไม่เหมาะสมหรือส่งผลร้ายต่อท่านในกรณีที่ข้อมูลของท่านถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สูญหายหรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นทั้งหมด

1.   ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านที่ให้ไว้ทางเว็บไซต์รวมถึงขอให้เราแจ้งการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหากท่านประสงค์จะแก้ไข หรือ ลบข้อมูล หรือติดต่อเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน ท่านสามารถติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ หรือโทร 0-2586-2222 (SCG Contact Center)

2.   กรณีมีคำขอแก้ไขหรือลบข้อมูลของท่านเราอาจขอให้ท่านยืนยันตัวตนก่อนที่จะดำเนินการตามคำขอของท่านหลังจากที่เราลบข้อมูลดังกล่าวออกตามคำขอแล้วอาจส่งผลกระทบต่อการซื้อสินค้าหรือบริการรวมถึงการใช้บริการเว็บไซต์ของท่านทั้งนี้ เราอาจปฏิเสธคำขอของท่านหากการดำเนินการตามคำขอของท่านจะส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น หรือเรามีความจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลนั้นไว้หรือคำขอของท่านเป็นคำขอที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง

บริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัด เป็นเจ้าของและเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ท่านสามารถเข้าถึง คัดลอก ดาวน์โหลด หรือสั่งพิมพ์ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและการใช้งานในลักษณะที่ไม่หาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ภายใต้เงื่อนไขที่ท่านไม่แก้ไข หรือลบสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย ที่แสดงความเป็นเจ้าของที่ปรากฏอยู่บนข้อมูลที่ท่านเข้าถึง คัดลอก ดาวน์โหลด หรือสั่งพิมพ์ นอกจากนี้ห้ามใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ในลักษณะใด ๆ ที่เป็นการแข่งขันกับบริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัด

ท่านตกลงที่จะไม่รบกวนหรือพยายามรบกวนการทำงานของเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยวิธีการใด บริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัด สงวนสิทธิที่จะจำกัดหรือระงับการใช้งานของท่านในเวลาใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การระงับการใช้งานไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือมาตรการใด ๆ ที่บริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัด มีอยู่ตามกฎหมาย

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไป และอาจมีข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้อาจไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ตรงตามข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และท่านไม่ควรตัดสินใจดำเนินการใด ๆ โดยยึดถือตามข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้แต่เพียงอย่างเดียว การใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง และเอสซีจีมีสิทธิปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยเป็นดุลพินิจของบริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัด แต่เพียงผู้เดียว

บริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัด เป็นเจ้าของข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า ไม่ว่าจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ และส่วนประกอบอื่น ๆ ในทุก ๆ หน้าของเว็บไซต์ บริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัด ไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้ข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัด หรือตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้

ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีสิทธิในข้อมูลที่ตนเองให้ไว้ และข้อมูลเหล่านั้นถูกต้อง เหมาะสม ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานใดๆ ในเว็บไซต์นี้ และจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดๆ และท่านจะเยียวยาความเสียหายใดๆ ที่เอสซีจีได้รับอันเนื่องจากการใช้ข้อมูลที่ท่านให้ไว้

ห้ามท่านอัพโหลด หรือเผยแพร่ข้อมูลที่ 1) เป็นความลับ มีเจ้าของ เป็นเท็จ หลอกลวง ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร ข่มขู่ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือข้อมูลที่มีลักษณะไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยประการใด ๆ 2) อาจมีไวรัส มีลักษณะการหาเสียงทางการเมือง จดหมายลูกโซ่ หรือ spam mail นอกจากนี้ ห้ามท่านใช้อีเมล์หรือให้ข้อมูลที่บ่งบอกความเป็นตัวตนอันเป็นเท็จ ปลอมแปลงตนเองเป็นบุคคลอื่น หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดถึงแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามท่านอัพโหลดข้อมูลในลักษณะที่หาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในเว็บไซต์นี้

บริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัดมีสิทธิในการใช้ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ แปล ต่อยอดผลงาน หรือจำหน่ายจ่ายแจกข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ไปได้ทั่วโลกในรูปแบบใด ๆ ท่านอนุญาตให้บริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัดใช้ชื่อที่ท่านให้ไว้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น ๆ ตามที่บริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัดต้องการ โดยบริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัดจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้

การใช้งานบางส่วนในเว็บไซต์อาจต้องมีการลงทะเบียนหรีอใช้รหัสผ่าน บริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัดมีสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนของท่าน หรือยกเลิกความเป็นสมาชิกและบัญชีของท่าน หรือห้ามบุคคลใดใช้เว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้อาจมี hypertext เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัดท่านควรตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานและระมัดระวังในการใช้งานเว็บไซต์นั้นๆ

เมื่อท่านต้องการเชื่อมต่อเว็บไซต์ของท่านมายังเว็บไซต์นี้ ให้เชื่อมต่อมาที่ store.scg.com โดยขอความยินยอมจากบริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัด บริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัดไม่อนุญาตให้ทำการเชื่อมต่อที่มีลักษณะ (i) การเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีงาม หรือกฎหมาย (ii) การเชื่อมต่อที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัดด้วยวิธีการที่ทำให้เกิดความสับสนว่าเนื้อหาในเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อมาเป็นของบริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัด(iii) การเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาบิดเบือน หรือส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของ บริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัดผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ (iv) การเชื่อมต่อเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ (การเชื่อมต่อเพื่อแสวงหาผลกำไร)

คุณสมบัติ รูปแบบ และรายละเอียดใดๆ ของผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการ เป็นไปตาม store.scg.com ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามพื้นที่หรือประเทศที่ขายหรือให้บริการ หากท่านต้องการข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการ กรุณาติดต่อผู้แทนจำหน่าย ร้านค้า หรือ ตัวแทนขายในพื้นที่หรือประเทศนั้นๆ

กรณีที่มีความเสียหายใดๆ รวมถึง ความสูญหาย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์ การที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ การที่บุคคลใดๆ ไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ หรือจากการที่บุคคลภายนอกเจาะเข้าไปในระบบของเว็บไซต์ หรือที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าบริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัดจะได้รับแจ้งว่าอาจเกิดความสูญหาย เสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ท่านตกลงรับความเสี่ยงในการใช้งานเว็บไซต์นี้เอง

การละเว้นไม่ใช้สิทธิ และ/หรือ การผ่อนผันการใช้สิทธิไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของบริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัดไม่ถือว่าบริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัดสละสิทธิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อนั้นๆ บริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัดยังคงสงวนสิทธิที่จะเลือกใช้สิทธิตามข้อดังกล่าวได้ต่อไป

1.   ท่านควรพิมพ์ คัดลอก หรือบันทึกข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายสินค้าและบริการไว้ในคอมพิวเตอร์ หรือหน่วยความจำใดๆ ของท่าน เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงในอนาคต ทั้งนี้กรณีท่านแจ้งอีเมลไว้ทางเว็บไซต์เราจะส่งข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวให้ท่านตามอีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้ด้วย

2.   ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับเว็บไซต์ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ท่านสามารถแก้ไขและอัปเดตข้อมูลของท่านได้ตลอดเวลา ผ่านทางเว็บไซต์หรือโทร 0-2586- 2222 (SCG Contact Center)

3.   ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการส่งอีเมลอีเมลลูกโซ่หรืออีเมลอีเมลขยะไม่ใช้ไปในทางที่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ใช้เว็บไซต์นี้เสนอข้อความซึ่งเป็นการใส่ร้ายผู้อื่นไม่ว่าในทางใดและไม่ใช้นามแฝงของผู้อื่นโดยเจตนาอันอาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในความเป็นเจ้าของข้อความนั้น

4.   หากท่านสมัครสมาชิกเว็บไซต์ท่านต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ โดยต้องใช้เป็นการส่วนตัวเฉพาะท่านนั้นเท่านั้น กรณีที่มีการใช้บริการ การสื่อสาร การเข้าถึง หรือการใช้ข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์ที่สามารถอ้างถึงชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านได้ถือว่าเป็นการเข้าถึง ใช้บริการ สื่อสาร หรือการส่งข้อมูลโดยท่านไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจากท่านหรือไม่ก็ตาม ท่านยินยอมให้เรามีสิทธิที่จะดำเนินการ อ้างอิงหรือขอให้ท่านรับผิดชอบในการกระทำนั้นเสมือนว่าท่านได้เข้าถึง ใช้บริการสื่อสาร หรือส่งข้อมูลนั้นเอง

5.   ท่านต้องไม่นำเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น email address ทะเบียนบ้านหรือหมายเลขโทรศัพท์โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ

6.   ท่านต้องไม่ทำการแทรกแซงการใช้บริการและกิจกรรมในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้อื่น, ใช้ข้อความที่สุภาพ

7.   ท่านต้องไม่นำข้อมูลที่เป็นเท็จ ปลอม ลามกอนาจาร ผิดกฎหมายหรือที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเข้าสู่เว็บไซต์รวมถึงต้องไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวด้วยโดยเรามีสิทธิลบข้อมูลที่ฝ่าฝืนดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

8.   ท่านตกลงที่จะปกป้องและช่วยเหลือเรารวมถึงผู้เกี่ยวข้องในการให้บริการเว็บไซต์จากการเรียกร้องบังคับต่างๆจากบุคคลที่สาม รวมทั้งท่านยินยอมชดใช้ค่าเสียหายต่างๆรวมถึงค่าทนายความอันเกิดจากการการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อขายสินค้าและบริการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการละเมิดข้อกฎหมายของท่านหรือการใช้ชื่อผู้ใช้งานของท่าน 

1.   ท่านเข้าใจและยอมรับว่าเราไม่มีการรับรองทางกฎหมายในเนื้อหาการติดต่อสื่อสารของท่านและเนื้อหาข้อมูลที่ท่านได้ทำการนำเสนอ หรือบันทึกความคิดเห็นลงในเว็บไซต์เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือการละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามนอกจากนี้เราจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ รวมทั้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอนข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

2.   เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการให้บริการเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามท่านเข้าใจและยอมรับว่าเราไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยท่านยอมรับความเสี่ยงต่างๆ อันเกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์ซึ่งรวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากรณีดังต่อไปนี้

 1. 1.  เอกสาร รูปภาพหรือข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์ เกิดความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
 2. 2.  เหตุอื่นๆ ที่เกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์นี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมรวมถึง ไวรัสคอมพิวเตอร์, มัลแวร์, โปรแกรม, ชุดคำสั่ง,รหัสหรือข้อมูลที่ทำขึ้นด้วยเจตนาร้าย ทำให้เกิดการทำลายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่าน
 3. 3.  การให้บริการ ระบบ ข้อมูลสินค้าและบริการ เอกสาร รูปภาพหรือข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์ เกิดการขัดข้อง ติดขัด ล้มเหลวหรือเกิดการตกหล่นของการส่งข้อมูล

3.    ท่านเข้าใจและยอมรับว่า คำแนะนำบนเว็บไซต์เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้นหากท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติมในรายละเอียดของข้อมูลโปรดติดต่อทางเว็บไซต์ หรือโทร 0-2586- 2222 (SCG Contact Center)

4.   ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงเอกสารใดๆที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้อ้างถึงเป็นข้อตกลงเพียงฉบับเดียวที่มีผลผูกพันระหว่างเราและท่าน การตกลงใดๆนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าจะกระทำโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรไม่มีผลผูกพัน หรือมีผลลบล้าง แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้       

1.   เราไม่อนุญาตให้ท่านนำสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายทางการค้าของบุคคลใด ๆ หรือข้อความที่สื่อไปในทางโฆษณานำมาแสดงไว้ในช่องแสดงความคิดเห็น หากท่านทำการโฆษณาขายสินค้าหรือบริการอันเป็นการรบกวนสร้างความรำคาญแก่ผู้อื่น เราขอใช้สิทธิระงับการใช้บริการของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

2.  ท่านรับรู้และยอมรับว่าเนื้อหา รวมถึงข้อความ, ซอฟต์แวร์, เพลง, เสียง, รูปถ่ายวีดีโอกราฟิค, โลโก้ที่เราได้ใช้ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายการให้บริการ และสิทธิบัตร ดังนั้น ท่านต้องไม่คัดลอก, ทำซ้ำ, แจกจ่าย,แสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวหรือสร้างงานใดๆ จากเนื้อหาเหล่านี้

1.   เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกการให้บริการรวมถึงข้อกำหหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในเว็บไซต์โดยจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านประกาศผ่านทางเว็บไซต์รวมทั้งทางอีเมลที่ท่านได้ให้ไว้

2.   เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลต่าง ๆ ที่ท่านได้รับจากการใช้บริการเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

3.   การที่ท่านได้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ภายหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการให้บริการ, และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแล้วให้ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงใดๆ ทุกประการ

4.   ท่านอาจถูกการระงับการให้บริการหากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ เว็บไซต์และเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการระงับการใช้งานดังกล่าวทั้งต่อตัวท่านเองหรือต่อบุคคลที่สามที่มีส่วนได้รับผลกระทบ

5.   การใช้บริการเว็บไซต์จากทั้งในและนอกประเทศไทยท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยหากท่านพบการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์หรือโทร 0-2586- 2222 (SCG Contact Center)

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

บริษัทในกลุ่ม SCG CBM (บริษัทตามที่ระบุในเอกสารแนบท้าย) ต่อไปนี้เรียกว่า “เรา” เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า (“ท่าน”) และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าท่านได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนด ดังนี้

1. เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับเรา เช่น เพื่อการขายสินค้า และ/หรือ บริการให้แก่ท่าน หรือปฏิบัติตามสัญญาใด ๆ ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา ซึ่งรวมถึง การจัดการ account ของท่าน  จัดส่ง การดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน การบริการหลังการขาย และการคืนสินค้า และดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ท่านได้รับสินค้าและ/หรือ บริการ หรือตามที่ท่านได้ร้องขอ

2. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลอื่น 

 • เพื่อให้เราสามารถจัดการ พัฒนา และดำเนินการใด ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ ซึ่งรวมถึง การบริหารจัดการและพัฒนาสินค้า และ/หรือ บริการ (รวมถึงเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น) การตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง หรืออาชญากรรมอื่น ๆ การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้า การบำรุงรักษาและการใช้ระบบไอที 
 • เพื่อประโยชน์ทางด้านความปลอดภัย เช่น จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย เช่น การเข้าสถานที่ของเรา การ Log in เข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
 • เพื่อดำเนินการทางการตลาด และวิเคราะห์ข้อมูล (Marketing and Data Analysis) เช่น การข่าวสารและสิทธิประโยชน์ ผ่านทาง อีเมล์ เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชั่น แจ้ง รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการวิจัยทางการตลาด เช่น ทำแบบสอบถาม เข้าสัมภาษณ์
 • เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรา และ/หรือ ท่าน

3.  เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

4. เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฏระเบียบ และคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย

5. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของเรา หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้

6. กรณีที่ท่านให้ความยินยอมเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 • เพื่อให้บริษัทในกลุ่ม เรา ที่ไม่ใช่ผู้ขายสินค้าและ/บริการท่านมาก่อนสามารถติดต่อสื่อสารกับท่าน เพื่อการข่าวสารและสิทธิประโยชน์ ผ่านทาง อีเมล์ เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชั่นแจ้ง รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการวิจัยทางการตลาด เช่น ทำแบบสอบถาม เข้าสัมภาษณ์
 • เพื่อให้เราดำเนินการจัดกิจกรรมนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น โดยอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม โดยจะแจ้งให้ทราบและขอความยินยอมจากท่านใหม่เป็นคราว ๆ ไป

       ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความยินยอมได้ในข้อ 6

1.เมื่อท่านจะซื้อ หรือซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ  รวมทั้งการเข้าเป็นสมากชิกเวปไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือบัตรสิทธิประโยชน์ต่างๆเช่น (SCG Family) เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีที่เกิด สถานภาพ ที่อยู่ ข้อมูลตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชน  Facebook ID, Line, บัตรประชาชน, passport, รูปถ่ายบ้าน, แบบบ้าน, ประวัติการสนทนา ประวัติสุขภาพ (เฉพาะกรณีที่ท่านใช้บริการเกี่ยวกับสุขภาพ)
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ช่องทางติดต่อในสื่อสังคมออนไลน์ สถานที่ทำงาน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับงานของท่าน เช่น อาชีพ ตำแหน่ง ประสบการณ์การทำงาน 
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ เช่น ประเภทสินค้าที่ท่านซื้อ ประวัติการซื้อสินค้า ประวัติการเคลมสินค้า ข้อร้องเรียน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต ข้อมูลรายได้ สิทธิประโยชน์ที่ท่านได้รับ ประวัติการจ่ายเงิน รายได้ เลขที่บัญชีธนาคาร
 • ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้แก่เมื่อท่านติดต่อ ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หรือเมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิก [*] หรือ เมื่อบริษัทในเครือเราเข้าพบ ดูแลให้บริการหลังการขาย การทำวิจัย การสัมภาษณ์

2.เมื่อท่านเข้าชม และ/หรือซื้อสินค้าออนไลน์ หรือเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก (Registration) ตามที่กำหนดใน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้ เช่น IP Address หรือ other device identifier
 • ชนิดและเวอร์ชันของเบราเซอร์ที่ท่านใช้ รวมถึงชนิดและเวอร์ชันของ plug-in ของเบราเซอร์
 • การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone)
 • *MAC address และข้อมูลที่อยู่ (Location Data) เฉพาะกรณีที่ท่านใช้บริการ Free WiFi   ของเรา* เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบ Anonymous และจะไม่ใช้ข้อมูลเพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้บริการ WiFi เราไม่สามารถเชื่อมข้อมูลนี้กับข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับท่านซึ่งเราเก็บไว้ได้ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อวิเคราะห์การไหลของผู้ใช้บริการภายในร้านของเรา และเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของร้านของเรา 

3.เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมร้านค้า หรือบริเวณของเรามีการเก็บภาพและเสียงข้อมูลภาพ หรือวีดิโอที่บันทึกภาพของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของเรา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจระบุตัวตนของท่านได้ ทั้งนี้ เราไม่ได้เก็บข้อมูลเสียงผ่านทางกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อย่างไรก็ดีเราจะติดป้ายก่อนที่จะถึงบริเวณที่กล้องโทรทัศน์วงจรปิดจับภาพ เพื่อให้ท่านทราบ

4.เมื่อท่านติดต่อเรา หรือร่วมกิจกรรมใด ๆ กับเรา เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ติดต่อ Contact Center การทำ Customer Satisfaction กิจกรรมสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 

 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีที่เกิด รูปถ่าย หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขใบขับขี่ หมายเลขหนังสือเดินทาง ข้อมูลสุขภาพ
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรม เช่น ประวัติการร่วมกิจกรรมในครั้งก่อน ๆ 

5.เมื่อท่านใช้บริการสินเชื่อของเรา เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม ดังนี้

 • Credit Bureau
 • ประวัติอาชญากรรม 

6.เราอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่เราแจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น

 • เมื่อเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของเรา เช่น ข้อมูลชีวภาพ (facial recognition ลายนิ้วมือ) เพื่อใช้ในการระบุตัวตน
 • ในบางกรณี เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน แม้ว่าสินค้าหรือบริการนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อมูลชนิดพิเศษโดยตรง  เช่น เราจำเป็นต้องใช้บัตรประชาชนของท่าน ซึ่งมีข้อมูลศาสนา เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่าน หรือดำเนินการทางภาษี 
 • ข้อมูลสุขภาพ เช่น ข้อมูลการแพ้อาหาร เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ

7.ในกรณีที่จำเป็น เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่านโดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน

เรามีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กำหนดไว้ตาม

นโยบายการใช้คุกกี้ 

1.ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านที่ให้ไว้กับเราได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

2.หากท่านถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับเราหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้เราไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้

3.หากท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ก่อนการให้ความยินยอมโปรดแจ้งรายละเอียดผู้ใช้อำนาจปกครองให้เราทราบเพื่อให้เราสามารถดำเนินการขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองด้วย

1.เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี และกฎหมายภาษีอากรสูงสุด 15 ปี)

2.เราจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เราจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

3.กรณีที่ เรา ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน เรา จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและ เรา ดำเนินการตามคำขอของท่านเสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ดี เรา จะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นสำหรับบันทึกเป็นประวัติว่าท่านเคยยกเลิกความยินยอม เพื่อให้ เรา สามารถตอบสนองต่อคำขอของท่านในอนาตได้

1.เราเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ

 • บริษัทกลุ่ม SCG CBM และบริษัทในกลุ่มพันธมิตร  และ
 • บุคคลและนิติบุคคลอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเครือเรา (“บุคคลอื่น”) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น ผู้แทนจำหน่ายของเรา ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง (เช่น ไปรษณีย์) ผู้ให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมและการเงิน (เช่น ธนาคาร บริษัทรับชำระเงินแทน) ผู้ให้บริการทางด้านเทคโลยี (เช่น ระบบคลาวด์ ระบบบล็อคเชน บริการส่ง SMS บริการ data analytics) ผู้ให้บริการจัดทำโปรแกรมและระบบไอทีต่าง ๆ ผู้ตรวจสอบ บริษัทประกัน ที่ปรึกษา หน่วยงานของรัฐ (เช่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) และบุคคลอื่นที่จำเป็นเพื่อให้เราสามารถดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่ท่าน รวมถึงดำเนินการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

2. เราจะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ 

1. เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นในต่างประเทศในกรณีที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทำตามสัญญาระหว่างเรากับบุคคลหรือนิติบุคคล อื่นเพื่อประโยชน์ของท่านหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ 

2. เราอาจเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่น และอาจใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื่นในรูปแบบของ Software as a Service (SaaS) และ Platform as a Service (PaaS) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่เราจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และจะกำหนดให้บุคคลอื่นเหล่านั้นต้องมีมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม 

3. ในกรณีที่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศ เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองและท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามกฎหมาย รวมถึงเราจะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ 

1. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราและเราได้นำมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงการใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และการทำลายโดยใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสและการจำกัดการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

2.เราจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม 

1. ท่านมีสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 • ถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับ เรา เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ขอดูและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 • คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน 
 • ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ (anonymous)
 • ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
 • ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เราหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของเราหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ สิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

2. ท่านสามารถใช้สิทธิ โดยติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามเอกสารแนบ ตามที่ระบุในข้อ 10

หากท่านมีความประสงค์จะใช้สิทธิหรือติดต่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ 1.0 ซึ่งได้ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ [*] หรือข้อความทางอีเมล หรือทางช่องทางอื่นๆ ตามข้อมูลการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ประกาศ 

บริษัทในกลุ่ม SCG CBM ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด 

ช่องทาง SCGHOME.COM 

ผู้ควบคุมข้อมูล บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด

บริษัทพันธมิตรของ SCG CBM Global House