expand_less

ข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี เป็นเจ้าของและบริหารงานเว็บไซต์ tigerbrandth.com เพื่อเป็น Platformเพิ่มช่องทางในการซื้อขายสินค้าและบริการจาก SCG Digital Dealer และสร้างความสะดวกรวดเร็วให้ท่าน โดยการสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการ รวมถึงการเข้าใช้ www.store.scg.com ของท่านจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ท่านควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงข้อตกลงอื่นใดที่จะประกาศให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ให้ละเอียดก่อนเข้าใช้บริการเว็บไซต์ การที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ถือว่าท่านตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งปวง ดังนี้

1.   ท่านควรพิมพ์ คัดลอก หรือบันทึกข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายสินค้าและบริการไว้ในคอมพิวเตอร์ หรือหน่วยความจำใดๆ ของท่าน เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงในอนาคต ทั้งนี้กรณีท่านแจ้งอีเมลไว้ทางเว็บไซต์เราจะส่งข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวให้ท่านตามอีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้ด้วย

2.   ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับเว็บไซต์ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ท่านสามารถแก้ไขและอัปเดตข้อมูลของท่านได้ตลอดเวลา ผ่านทางเว็บไซต์หรือโทร 0-2586- 2222 (SCG Contact Center)

3.   ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการส่งอีเมลอีเมลลูกโซ่หรืออีเมลอีเมลขยะไม่ใช้ไปในทางที่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ใช้เว็บไซต์นี้เสนอข้อความซึ่งเป็นการใส่ร้ายผู้อื่นไม่ว่าในทางใดและไม่ใช้นามแฝงของผู้อื่นโดยเจตนาอันอาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในความเป็นเจ้าของข้อความนั้น

4.   หากท่านสมัครสมาชิกเว็บไซต์ท่านต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ โดยต้องใช้เป็นการส่วนตัวเฉพาะท่านนั้นเท่านั้น กรณีที่มีการใช้บริการ การสื่อสาร การเข้าถึง หรือการใช้ข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์ที่สามารถอ้างถึงชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านได้ถือว่าเป็นการเข้าถึง ใช้บริการ สื่อสาร หรือการส่งข้อมูลโดยท่านไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจากท่านหรือไม่ก็ตาม ท่านยินยอมให้เรามีสิทธิที่จะดำเนินการ อ้างอิงหรือขอให้ท่านรับผิดชอบในการกระทำนั้นเสมือนว่าท่านได้เข้าถึง ใช้บริการสื่อสาร หรือส่งข้อมูลนั้นเอง

5.   ท่านต้องไม่นำเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น email address ทะเบียนบ้านหรือหมายเลขโทรศัพท์โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ

6.   ท่านต้องไม่ทำการแทรกแซงการใช้บริการและกิจกรรมในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้อื่น, ใช้ข้อความที่สุภาพ

7.   ท่านต้องไม่นำข้อมูลที่เป็นเท็จ ปลอม ลามกอนาจาร ผิดกฎหมายหรือที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเข้าสู่เว็บไซต์รวมถึงต้องไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวด้วยโดยเรามีสิทธิลบข้อมูลที่ฝ่าฝืนดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

8.   ท่านตกลงที่จะปกป้องและช่วยเหลือเรารวมถึงผู้เกี่ยวข้องในการให้บริการเว็บไซต์จากการเรียกร้องบังคับต่างๆจากบุคคลที่สาม รวมทั้งท่านยินยอมชดใช้ค่าเสียหายต่างๆรวมถึงค่าทนายความอันเกิดจากการการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อขายสินค้าและบริการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการละเมิดข้อกฎหมายของท่านหรือการใช้ชื่อผู้ใช้งานของท่าน 

1.   ท่านเข้าใจและยอมรับว่าเราไม่มีการรับรองทางกฎหมายในเนื้อหาการติดต่อสื่อสารของท่านและเนื้อหาข้อมูลที่ท่านได้ทำการนำเสนอ หรือบันทึกความคิดเห็นลงในเว็บไซต์เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือการละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามนอกจากนี้เราจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ รวมทั้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอนข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

2.   เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการให้บริการเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามท่านเข้าใจและยอมรับว่าเราไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยท่านยอมรับความเสี่ยงต่างๆ อันเกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์ซึ่งรวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากรณีดังต่อไปนี้

  1. 1.  เอกสาร รูปภาพหรือข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์ เกิดความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
  2. 2.  เหตุอื่นๆ ที่เกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์นี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมรวมถึง ไวรัสคอมพิวเตอร์, มัลแวร์, โปรแกรม, ชุดคำสั่ง,รหัสหรือข้อมูลที่ทำขึ้นด้วยเจตนาร้าย ทำให้เกิดการทำลายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่าน
  3. 3.  การให้บริการ ระบบ ข้อมูลสินค้าและบริการ เอกสาร รูปภาพหรือข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์ เกิดการขัดข้อง ติดขัด ล้มเหลวหรือเกิดการตกหล่นของการส่งข้อมูล

3.    ท่านเข้าใจและยอมรับว่า คำแนะนำบนเว็บไซต์เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้นหากท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติมในรายละเอียดของข้อมูลโปรดติดต่อทางเว็บไซต์ หรือโทร 0-2586- 2222 (SCG Contact Center)

4.   ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงเอกสารใดๆที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้อ้างถึงเป็นข้อตกลงเพียงฉบับเดียวที่มีผลผูกพันระหว่างเราและท่าน การตกลงใดๆนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าจะกระทำโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรไม่มีผลผูกพัน หรือมีผลลบล้าง แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้       

1.   เราไม่อนุญาตให้ท่านนำสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายทางการค้าของบุคคลใด ๆ หรือข้อความที่สื่อไปในทางโฆษณานำมาแสดงไว้ในช่องแสดงความคิดเห็น หากท่านทำการโฆษณาขายสินค้าหรือบริการอันเป็นการรบกวนสร้างความรำคาญแก่ผู้อื่น เราขอใช้สิทธิระงับการใช้บริการของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

2.  ท่านรับรู้และยอมรับว่าเนื้อหา รวมถึงข้อความ, ซอฟต์แวร์, เพลง, เสียง, รูปถ่ายวีดีโอกราฟิค, โลโก้ที่เราได้ใช้ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายการให้บริการ และสิทธิบัตร ดังนั้น ท่านต้องไม่คัดลอก, ทำซ้ำ, แจกจ่าย,แสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวหรือสร้างงานใดๆ จากเนื้อหาเหล่านี้

1.   เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกการให้บริการรวมถึงข้อกำหหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในเว็บไซต์โดยจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านประกาศผ่านทางเว็บไซต์รวมทั้งทางอีเมลที่ท่านได้ให้ไว้

2.   เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลต่าง ๆ ที่ท่านได้รับจากการใช้บริการเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

3.   การที่ท่านได้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ภายหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการให้บริการ, และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแล้วให้ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงใดๆ ทุกประการ

4.   ท่านอาจถูกการระงับการให้บริการหากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ เว็บไซต์และเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการระงับการใช้งานดังกล่าวทั้งต่อตัวท่านเองหรือต่อบุคคลที่สามที่มีส่วนได้รับผลกระทบ

5.   การใช้บริการเว็บไซต์จากทั้งในและนอกประเทศไทยท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยหากท่านพบการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์หรือโทร 0-2586- 2222 (SCG Contact Center)

นโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

กรุณาศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยก่อนการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อความเข้าใจและเพื่อประโยชน์ของท่าน

1.   ท่านเข้าใจและยินยอมให้เราเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เช่น ที่อยู่ Email address และข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านได้ระบุไว้ในข้อมูลสมาชิกโดยเราจะเก็บรักษาเป็นความลับ สำหรับแต่ละท่าน เท่านั้น เราจะไม่แก้ไขและเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลที่สามเว้นแต่การกระทำดังกล่าวเป็นกรณีจำเป็น ซึ่งรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ด้วย

  • 1.1   เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
  • 1.2   เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของเรา
  • 1.3   เพื่อความปลอดภัยของท่าน เว็บไซต์ หรือต่อสาธารณะ
  • 1.4  เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของระบบหรือบริการที่เว็บไซต์ได้ให้ไว้

2.   เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้เราไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้และไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

3.   กรณีที่ท่านได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่เราจะถือว่าท่านได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลดังกล่าวโดยชอบแล้วและเรามีสิทธิที่จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทุกประการ    

1.   ท่านเข้าใจและยินยอมให้เก็บข้อมูลที่ท่านเปิดเผยทางเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ที่อยู่ E-mail Address และรายละเอียดการชำระเงิน เพื่อนำไปวิเคราะห์และ/หรือใช้เพื่อการซื้อสินค้าหรือบริการของท่านรวมถึงการปรับปรุงการให้บริการ การส่งข้อมูลข่าวสารและรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

2.   ท่านยินยอมให้เรา ส่งต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลของท่านกับบริษัทในเครือเอสซีจีเพื่อนำไปวิเคราะห์และใช้ตามที่กล่าวไว้ในข้อข้างต้นได้โดยเรารับประกันว่าบริษัทเหล่านี้จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของท่านและจะดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนี้

1.   ท่านรับรู้และยอมรับว่าข้อมูลของท่านจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้เท่านั้นข้อมูลของท่านอาจถูกเปิดเผยต่อบริษัทหรือบุคคลอื่นที่ให้บริการแก่ท่าน เช่น การให้บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือช่องทางการชำระเงินอื่นการขนส่ง เฉพาะในส่วนที่จำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น

2.  การรับส่งข้อมูลและการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตทางอินเตอร์เน็ตได้เชื่อมต่อกับธนาคารหรือผู้ให้บริการผ่านระบบที่มีการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ข้อมูลบัตรเครดิตของท่านจะถูกจัดเก็บไว้ที่ธนาคารหรือผู้ให้บริการชำระเงินเท่านั้น ไม่มีการเก็บข้อมูลไว้ที่ฐานข้อมูลของเว็บไซต์แต่อย่างใด

3.  ท่านรับรู้และยอมรับว่าเราอาจจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตา

ข้อมูลของท่านจะได้รับการเก็บรักษาอย่างเป็นความลับตามมาตรการคุ้มครองรักษาความปลอดภัยแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่ให้มีการเปิดเผย ใช้งานเปลี่ยนแปลงหรือทำลายโดยไม่เหมาะสมหรือส่งผลร้ายต่อท่านในกรณีที่ข้อมูลของท่านถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สูญหายหรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นทั้งหมด

1.   ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านที่ให้ไว้ทางเว็บไซต์รวมถึงขอให้เราแจ้งการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหากท่านประสงค์จะแก้ไข หรือ ลบข้อมูล หรือติดต่อเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน ท่านสามารถติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ หรือโทร 0-2586-2222 (SCG Contact Center)

2.   กรณีมีคำขอแก้ไขหรือลบข้อมูลของท่านเราอาจขอให้ท่านยืนยันตัวตนก่อนที่จะดำเนินการตามคำขอของท่านหลังจากที่เราลบข้อมูลดังกล่าวออกตามคำขอแล้วอาจส่งผลกระทบต่อการซื้อสินค้าหรือบริการรวมถึงการใช้บริการเว็บไซต์ของท่านทั้งนี้ เราอาจปฏิเสธคำขอของท่านหากการดำเนินการตามคำขอของท่านจะส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น หรือเรามีความจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลนั้นไว้หรือคำขอของท่านเป็นคำขอที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง

บริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัด เป็นเจ้าของและเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ท่านสามารถเข้าถึง คัดลอก ดาวน์โหลด หรือสั่งพิมพ์ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและการใช้งานในลักษณะที่ไม่หาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ภายใต้เงื่อนไขที่ท่านไม่แก้ไข หรือลบสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย ที่แสดงความเป็นเจ้าของที่ปรากฏอยู่บนข้อมูลที่ท่านเข้าถึง คัดลอก ดาวน์โหลด หรือสั่งพิมพ์ นอกจากนี้ห้ามใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ในลักษณะใด ๆ ที่เป็นการแข่งขันกับบริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัด

ท่านตกลงที่จะไม่รบกวนหรือพยายามรบกวนการทำงานของเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยวิธีการใด บริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัด สงวนสิทธิที่จะจำกัดหรือระงับการใช้งานของท่านในเวลาใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การระงับการใช้งานไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือมาตรการใด ๆ ที่บริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัด มีอยู่ตามกฎหมาย

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไป และอาจมีข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้อาจไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ตรงตามข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และท่านไม่ควรตัดสินใจดำเนินการใด ๆ โดยยึดถือตามข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้แต่เพียงอย่างเดียว การใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง และเอสซีจีมีสิทธิปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยเป็นดุลพินิจของบริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัด แต่เพียงผู้เดียว

บริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัด เป็นเจ้าของข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า ไม่ว่าจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ และส่วนประกอบอื่น ๆ ในทุก ๆ หน้าของเว็บไซต์ บริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัด ไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้ข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัด หรือตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้

ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีสิทธิในข้อมูลที่ตนเองให้ไว้ และข้อมูลเหล่านั้นถูกต้อง เหมาะสม ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานใดๆ ในเว็บไซต์นี้ และจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดๆ และท่านจะเยียวยาความเสียหายใดๆ ที่เอสซีจีได้รับอันเนื่องจากการใช้ข้อมูลที่ท่านให้ไว้

ห้ามท่านอัพโหลด หรือเผยแพร่ข้อมูลที่ 1) เป็นความลับ มีเจ้าของ เป็นเท็จ หลอกลวง ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร ข่มขู่ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือข้อมูลที่มีลักษณะไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยประการใด ๆ 2) อาจมีไวรัส มีลักษณะการหาเสียงทางการเมือง จดหมายลูกโซ่ หรือ spam mail นอกจากนี้ ห้ามท่านใช้อีเมล์หรือให้ข้อมูลที่บ่งบอกความเป็นตัวตนอันเป็นเท็จ ปลอมแปลงตนเองเป็นบุคคลอื่น หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดถึงแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามท่านอัพโหลดข้อมูลในลักษณะที่หาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในเว็บไซต์นี้

บริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัดมีสิทธิในการใช้ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ แปล ต่อยอดผลงาน หรือจำหน่ายจ่ายแจกข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ไปได้ทั่วโลกในรูปแบบใด ๆ ท่านอนุญาตให้บริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัดใช้ชื่อที่ท่านให้ไว้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น ๆ ตามที่บริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัดต้องการ โดยบริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัดจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้

การใช้งานบางส่วนในเว็บไซต์อาจต้องมีการลงทะเบียนหรีอใช้รหัสผ่าน บริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัดมีสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนของท่าน หรือยกเลิกความเป็นสมาชิกและบัญชีของท่าน หรือห้ามบุคคลใดใช้เว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้อาจมี hypertext เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัดท่านควรตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานและระมัดระวังในการใช้งานเว็บไซต์นั้นๆ

เมื่อท่านต้องการเชื่อมต่อเว็บไซต์ของท่านมายังเว็บไซต์นี้ ให้เชื่อมต่อมาที่ store.scg.com โดยขอความยินยอมจากบริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัด บริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัดไม่อนุญาตให้ทำการเชื่อมต่อที่มีลักษณะ (i) การเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีงาม หรือกฎหมาย (ii) การเชื่อมต่อที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัดด้วยวิธีการที่ทำให้เกิดความสับสนว่าเนื้อหาในเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อมาเป็นของบริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัด(iii) การเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาบิดเบือน หรือส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของ บริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัดผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ (iv) การเชื่อมต่อเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ (การเชื่อมต่อเพื่อแสวงหาผลกำไร)

คุณสมบัติ รูปแบบ และรายละเอียดใดๆ ของผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการ เป็นไปตาม store.scg.com ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามพื้นที่หรือประเทศที่ขายหรือให้บริการ หากท่านต้องการข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการ กรุณาติดต่อผู้แทนจำหน่าย ร้านค้า หรือ ตัวแทนขายในพื้นที่หรือประเทศนั้นๆ

กรณีที่มีความเสียหายใดๆ รวมถึง ความสูญหาย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์ การที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ การที่บุคคลใดๆ ไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ หรือจากการที่บุคคลภายนอกเจาะเข้าไปในระบบของเว็บไซต์ หรือที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าบริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัดจะได้รับแจ้งว่าอาจเกิดความสูญหาย เสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ท่านตกลงรับความเสี่ยงในการใช้งานเว็บไซต์นี้เอง

การละเว้นไม่ใช้สิทธิ และ/หรือ การผ่อนผันการใช้สิทธิไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของบริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัดไม่ถือว่าบริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัดสละสิทธิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อนั้นๆ บริษัท เอสซีจีซิเมนต์-วัสดุก่อสร้าง จำกัดยังคงสงวนสิทธิที่จะเลือกใช้สิทธิตามข้อดังกล่าวได้ต่อไป